Physics Van 3-site Navigational Menu

Physics Van Navigational Menu

Q & A: Could SETI signals be detected?

Learn more physics!

Most recent answer: 04/25/2014
Q:
Is onderstaande redenering juist?Indien niet .Waar zit de fout? Mogelijk bruist de Melkweg van intellectueel leven? Seti is reeds meer dan een halve eeuw bezig op zoek naar een intellectueel signaal uit de ruimte.Tevergeefs.Ik denk te weten waarom? Nooit kan men contact maken met E.T. met electromagnetische golven. Men kan een evenwijdige cirkelvormige stralingsbundel niet evenwijdig houden(parabolische antenne) door het verschijnsel DIFFRACTIE. Ik maak gebruik van het boek SERWAY: Physics for scientists & engineers with modern physics third edition blz 1075 fig. onderaan en daar we hier werken met kleine hoeken is sin(theta) ongeveer gelijk aan tg(theta) en krijg ik de formule R=2D.lambda/r. R is de diameter eindcirkel D de afstand lambda de golflengte en r de diameter begincirkel. De radiogolven hebben een golflengte van 1mm tot enkele meter en de ontvanger moet gevoeliger zijn naarmate golflengte langer dus ik neem als golflengte 0.001 m. Daar de dichtsbijstaande ster ongeveer 4 lichtjaar(Melkweg ongeveer 100000 lichtjaar) is neem ik D 1 lichtjaar en ik neem een parabolische zender met diameter 100 m.Ik neem het centrale maximum en de andere verwaarloos ik. Na berekening krijg ik R=1.89E11 m.Als ik begin met een zekere energiedichtheid dan wordt die ongeveer minstens 2.80E-19 zo klein.(in eerste benadering veronderstel ik de energie homogeen verdeelt over de eindcirkel) Ik moet dus beginnen met een immense(praktisch niet te halen) energiedichtheid om boven de overal aanwezige ruis uit te komen. Dus we voelen ons eenzaam alhoewel dit hoogstwaarschijnlijk niet zo is. Ik ben geweldig geinteresserd als mijn formule juist is. Ik heb ook het volgende berekend:Ik vertrek met een cirkelvormige laserbundel met golflengte 500 nm en diameter 1 dm, ik krijg dan op de maan een cirkel met diameter plus minus 3.5 km. Vriendelijke groeten, Eric
- Eric Van Loocke (age 72)
Belgie
A:

Eric- Your electromagnetic calculations look correct. The key to SETI searches for evidence of extraterrestrial life, however, is not to rely on finding a signal large compared to the various types of background radiation. It's just to find some component of the radiation that has peculiar signal-like features. These would primarily consist of a narrow-band frequency spectrum together with some signal-like modulation of the amplitude or frequency. WIthin a narrow enough frequency band, it's much easier to beat the background.

Mike W.

p.s. Here's a Google translation of the question.

 

Is the following reasoning correct? If not . Where is the mistake ?

Possible buzzing Galaxy intellectual life ?

Seti is already more than half a century searching for a signal from the intellectual ruimte.Tevergeefs.Ik think you know why ?

Never can one make contact with E. T. with electromagnetic waves .

One can not keep parallel to a parallel circular beam of radiation ( parabolic antenna ) by the phenomenon of diffraction.

I use the book Serway : Physics for scientists and engineers with modern physics third edition ECR 1075 figure below and we work here with small angles sin ( theta ) is approximately equal to tan ( theta ) and I get the formula R = 2D.lambda / r . R is the diameter circle D at the end of the distance r and lambda is the wavelength of the beginning diameter circle .

The radio waves have a wavelength of 1 mm to several meters and the receiver must be as sensitive wavelength longer so I assume wavelength 0.001 m
Since the dichtsbijstaande star about 4 light years ( galaxy about 100,000 light years) I take D 1 light year and I take a parabolic channel with diameter 100 m.Ik take the central maximum and the other I . Neglect
After calculation, I get R = 1.89E11 m.Als I start with a certain energy , then that at least approximately 2.80E -19 as small . ( In first approximation the energy I homogeneously distributed over the final circle suppose )
So I have to start with a huge ( practically not retrieve ) energy to rise above the noise present everywhere to come out.
So we feel lonely even though this probably is not so .
I 'm interested if my great formula is correct .
I also calculated the following : I am leaving with a circular laser beam of wavelength 500 nm in diameter and 1 dm , I get on the moon a circle with a diameter of plus or minus 3.5 km .
Sincerely ,
Eric

 


(published on 04/25/2014)

Follow-up on this answer.